20Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti BMKco. s.r.o.

Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky se vztahují na objednávky a dodávky standardního prodejního sortimentu spojovacího a kotevního materiálu prodávajícího uvedeného v jeho platném nabídkovém katalogu (ceníku).

 

Všeobecné obchodní podmínky společnosti BMKco. s.r.o., IČO: 26266920, se sídlem Kvítkovická 1533, 763 61 Napajedla, upravují rovněž vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, které vzniknou v souvislosti s kupní smlouvou uzavíranou mezi prodávajícím a jednotlivými kupujícími prostřednictvím internetového obchodu, provozovaném na webové adrese: https://eshop.bmkco.cz

 

OBJEDNÁVKY

Objednávka kupujícího může být učiněna písemně, e-mailovou zprávou, osobně, telefonicky nebo faxem.

Objednávka musí obsahovat přesné označení druhu zboží, normy nebo katalogové číslo prodávajícího, požadované množství, termín, způsob a místo dodání zboží, popř. další údaje, na kterých se strany dohodnou. Prodávající zpracuje doručenou objednávku a kupujícímu ji zašle zpracovanou ve svém informačním systému s upraveným termínem dodání a množství dle objednávky a možností prodávajícího.

Nevznese-li kupující námitku proti tomuto potvrzení objednávky do 20 minut, má prodávající za to, že ji kupující v celém rozsahu akceptuje. Pokud vznese námitku proti tomuto potvrzení objednávky ve stanoveném termínu, bude daná objednávka upravena dle požadavků kupujícího a možností prodávajícího.

Prodávající má právo nepřijmout objednávku kupujícího, pokud je kupující v prodlení s úhradou kupní ceny za předchozí dodávky zboží. Dále má prodávající právo v případě opakovaného prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny pozastavit veškeré dodávky zboží kupujícímu, a to až do vyrovnání veškerých závazků kupujícího vůči prodávajícímu.

 

DODACÍ PODMÍNKY

Prodávající zabalí zboží pro přepravu způsobem standardním pro příslušný druh zboží. Přípustná množstevní odchylka v balení je + - 3 %, u průmyslového balení +-5 % (zahrnuje toleranci průmyslových vah). Cena balení je zahrnuta v prodejní ceně. Uvedená množství v balení jsou orientační a mohou se lišit. V případě požadavku na jiný typ balení, než je standardní způsob je kupující povinen tento požadavek uvést v objednávce a náklady na nestandardní balení a manipulaci budou prodávajícím přiúčtovány k ceně zboží.

Prodávající a kupující se dohodli, že závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn v okamžiku, kdy zboží bude dodáno prodávajícím do sídla kupujícího případně jiného místa určení v České republice uvedeného kupujícím v písemné objednávce. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou zpožděním dodání zboží, které vzniklo vinou přepravce.

 

Zboží bude kupujícímu dodáno způsobem, který určí prodávající, kdy prodávající má možnost volby mezi následujícími způsoby dodání zboží:

 

 • převzetím zboží kupujícím přímo ve skladu prodávajícího
 • dodání zboží poštou na dobírku
 • dodání zboží prostřednictvím přepravní služby
 • dodání zboží prodávajícím do místa určeného kupujícím

Kupující je povinen zboží od prodávajícího převzít a převzetí jednotlivé dílčí dodávky zboží kupujícím potvrdit podpisem jednotlivých dodacích listů kupujícím (řádně a čitelně označena obchodní firma kupujícího, příp. jméno a příjmení kupujícího, jméno osoby, která zboží převzala a podpis této osoby). V případě dodání zboží přepravní službou formou dobírky je kupující povinen do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k vyzvednutí zboží, zboží převzít a uhradit fakturu. V případě, že takto neučiní, bude zboží vráceno zpět do skladu prodávajícího, a to na náklady kupujícího, které mu budou přeúčtovány.

 

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Prodávající a kupující se dohodli, že základní cena zboží je určena ve výši dle ceníku zboží prodávajícího platného ke dni potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím.

Prodávající poskytuje slevu kupujícímu ve sjednané výši z tohoto ceníku.

Prodávající je oprávněn s ohledem na vývoj situace na trhu aktualizovat a měnit své prodejní ceny v ceníku. V případě změny ceníku zboží prodávajícího je prodávající povinen kupujícího předem informovat a předložit mu platný ceník zboží.

Cenu skutečně dodaného zboží vyúčtuje prodávající kupujícímu formou faktur vystavených vždy po každé jednotlivé dodávce zboží, kdy tyto budou mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

První dvě dodávky budou uhrazeny hotově nebo na dobírku. Následné dodávky mohou být po předchozí dohodě s obchodním oddělením hrazeny převodem.

V případě, že kupující neuhradí kupní cenu ve stanovené době splatnosti, je povinován uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

 

VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího v den převzetí zboží kupujícím v jeho sídle, případně v jiném místě určení dle písemné objednávky kupujícího.

Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího v okamžiku, kdy kupující uhradí kupní cenu zboží. V případě, že bude kupující v prodlením s úhradou, byť i jen části kupní ceny zboží prodávajícímu po dobu delší než 30 dnů, je prodávající oprávněn požadovat navrácení veškerého zboží dle faktury, kterou byla tato kupní cena vyúčtována. Kupující je povinen této výzvě prodávajícího vyhovět a do 7 dnů od doručení této výzvy zboží zpět odeslat na adresu prodávajícího, a to na své náklady.

 

DOPRAVA

Prodávající a kupující se dohodli, že prodávající hradí dopravu u dílčích dodávek zboží na jakékoliv místo dodání v ČR, pokud kupní cena této dílčí dodávky činí minimálně hodnotu 6.000,-Kč bez DPH. V ostatních případech bude účtováno a fakturováno kupujícímu dopravné ve výši 170,- Kč bez DPH.

 

Přepravní podmínky na Slovensko

 • Pro paletovou přepravu u objednávek v hodnotě do 350 € účtujeme dopravné ve výši 36 €, nad 350 € - dopravné zdarma. Minimální hmotnost pro paletu je 120 kg.
 • Pro balíkové zásilky u objednávek v celkové hodnotě do 250 € účtujeme dopravné ve výši 13 €, nad 250 € dopravné zdarma. Maximální hmotnost balíku je 35 kg.

Zboží skladem dostupné bude dodáno do 48 hod. od potvrzení objednávky nebo do třech dnů od obdržení objednávky. Zboží dostupné na objednávku bude expedováno dle termínu uvedeného v potvrzení objednávky.

 

ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Kupující je povinen dodané zboží při převzetí prohlédnout, popř. zajistit prohlídku zboží třetí osobou. Vady zjistitelné při této prohlídce je kupující povinován uplatnit bez zbytečného odkladu.

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne na zboží vada, je kupující oprávněn uplatnit reklamaci osobně, telefonicky, či písemně, a to na adrese provozovny: BMKco. s.r.o. Rybníky II/747, 760 01 Zlín ; kontakty: objednavky@bmkco.cz ; tel: +420 577 005 780-2. Reklamace na dodané množství a zjevné vady lze uplatnit u prodávajícího nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne převzetí zboží kupujícím. Prodávající je povinen předat kupujícímu bezprostředně po přijetí reklamace reklamační protokol, kde uvede datum, kdy kupující uplatnil právo z vadného plnění, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Písemná reklamace musí obsahovat název a identifikační číslo obchodní firmy nebo jméno kupujícího, druh reklamovaného zboží, termín dodávky, číslo dodacího listu a popis vady. Záruční doba na zboží se sjednává v délce 24 měsíců, podmínkou je dodržení zásad skladování a manipulace adekvátních pro daný druh zboží a také dodržení standardního použití zboží dle jeho charakteru a určení. V případě zjištění vady má kupující právo dle § 1923 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na opravu, je-li vada odstranitelná, doplnění chybějícího zboží či přiměřenou slevu z ceny. V případě, že vada není odstranitelná, má kupující právo na odstoupení od smlouvy.

 

Prodávající a kupující se dohodli, že další práva a povinnosti z vadného plnění a odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah podmínek, práv a povinností pro uplatnění reklamace dále upravuje REKLAMAČNÍ ŘÁD, jež je součástí všeobecných obchodních podmínek a je nedílnou součástí smlouvy o koupi zboží mezi prodávajícím a kupujícím.  

 

PRÁVO KUPUJÍCÍHO SPOTŘEBITELE NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Kupující spotřebitel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku do 14 dnů bez udání důvodů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

K počátku běhu lhůty je přitom nerozhodné, zda zboží převzal sám kupující spotřebitel nebo jím určená třetí osoba, která je odlišná od přepravce.

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a zasláno či předáno prodávajícímu na adrese provozovny: BMKco. s.r.o. Rybníky II/747, 760 01 Zlín; elektronicky na e-mail: objednavky@bmkco.cz

V odstoupení od smlouvy je kupující spotřebitel povinen uvést číslo objednávky nebo číslo faktury, datum objednávky a údaj, jakým způsobem si přeje navrátit finanční prostředky. V případě, že kupující způsob vrácení peněžních prostředků v odstoupení neurčí, ale uvede v něm své bankovní spojení, bude toto prodávající považovat za souhlas kupujícího s vrácením peněžních prostředků bezhotovostním způsobem na tento účet.

 

Kupující spotřebitel může pro odstoupení od smlouvy použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je ke k dispozici volně ke stažení v sekci „O nás -> Ke stažení“ na webových stránkách:

https://eshop.bmkco.cz/cs/B2C/mp/ke-stazeni. Formulář je třeba vytisknout, vyplnit a poté buď zaslat prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu uvedenou výše nebo naskenovat a zaslat e‑mailem na adresu: objednavky@bmkco.cz. Aby byla lhůta pro odstoupení od smlouvy dodržena, postačuje odstoupení od smlouvy odeslat před uplynutím příslušné lhůty dle § 1829 odst.1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Použití vzorového formuláře není podmínkou odstoupení od smlouvy.

 

Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu veškeré zboží, které od něho obdržel, a to na adrese provozovny: BMKco. s.r.o. Rybníky II/747, 760 01 Zlín, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho obdržel, včetně nákladů spojených s dodáním zboží. Tato povinnost se netýká nákladů, vzniklých v důsledku kupujícím spotřebitelem zvoleného jiného způsobu dodání zboží, než standardního způsobu dodání, nabízeného prodávajícím.

 

Pokud kupující spotřebitel prodávajícímu zboží nevrátil, je prodávající oprávněn vrátit všechny platby teprve po obdržení vráceného zboží nebo poté, co kupující spotřebitel prokáže, že zboží odeslal.

Prodávající použije pro vrácení plateb stejný platební prostředek, kterým kupující spotřebitel platby provedl, pokud kupující spotřebitel výslovně neurčí jinak.

Přímé náklady spojené s vrácením zboží (tedy jiné náklady, než náklady spojené s dodáním), pokud zboží nemůže být z důvodu jeho povahy (velikost) vráceno obvyklou poštovní cestou, ponese kupující spotřebitel.

 

Vrácené zboží musí být nepoškozené a bezpečně zabalené tak, aby bylo schopné dalšího prodeje. Kupující spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty vráceného zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. V případě vrácení poškozeného zboží je prodávající oprávněn po kupujícím spotřebiteli požadovat přiměřenou náhradu škody. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst.

 

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 

V případě vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, či ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869 https://www.coi.cz/

 

ROZHODČÍ DOLOŽKA

Rozhodčí doložka se nevztahuje na řešení spotřebitelských sporů.

Strany se dle zákona č. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z tohoto závazkového vztahu či v souvislosti s ním budou rozhodovány v rozhodčím řízení ("RŘ") před jediným rozhodcem ad hoc, ze seznamu rozhodců ad hoc sdružených u Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR. Žalobu žalobce doručí na adresu Brno, Cejl 91, PSČ 602 00. Tato adresa je doručovací adresou rozhodce a současně místem, kde bude RŘ probíhat. Strany se dohodly, že poplatek za RŘ je nákladem řízení a je součtem částky šest tisíc korun českých a jedna a půl násobku výše soudního poplatku, jenž by byl v daném případě vybrán za řízení před obecnými soudy ČR dle platné legislativy, a to do hodnoty sporu do jednoho milionu korun českých. V případě hodnoty sporu vyšší se tento poplatek za RŘ dále navýší o příslušnou výši soudního poplatku z přesahující částky. K celkové částce vypočítaného poplatku za RŘ bude dále přičtena DPH. U sporů s mezinárodním prvkem se poplatek za RŘ zvyšuje o polovinu, v RŘ s více než dvěma účastníky se zvyšuje za třetího a každého dalšího účastníka o pětinu. Dle způsobu výpočtu poplatku za RŘ je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení v celé jejich výši. Zvláštní úkony v RŘ mohou být účtovány dle skutečných nákladů. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodce na úhradu poplatku za RŘ, zaplacený poplatek za RŘ se nevrací. Strany pověřují rozhodce, aby RŘ vedl v češtině, písemně bez ústního jednání, rozhodl dle zásad spravedlnosti, rozhodnutí vydal bez odůvodnění, a souhlasí, že může pověřit k administrativní a ekonomické činnosti v rámci RŘ třetí osoby, a to zejména Unii pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., působící na adrese, kde bude rozhodčí řízení probíhat, a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti. Strany dohodly, že v RŘ se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování; uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na stránkách www.urmr.cz/vyvesni-deska.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád byl sestaven v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky.

Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době.

Reklamační řád je nedílnou součástí smlouvy o koupi zboží mezi prodávajícím a kupujícím.

 

1. Rozsah záruky

Záruka se vztahuje na:

 • vady zboží, které se projeví po převzetí zboží kupujícím během záruční doby
 • chybnou dodávku, tzn. jiný počet kusů, jiný druh nebo jiný sortiment

2. Neplatnost reklamace:

 • pokud nebyla vada reklamována v záruční době
 • v případě, kdy se jedná o zjevnou vadu (např. reklamován jiný počet kusů, jiný druh či sortiment po uplynutí více než 5 kalendářních dnů od převzetí zásilky)
 • při svévolných změnách původních údajů provedených kupujícím v záručním nebo dodacím listě
 • při neodborné instalaci, opravách, úpravách nebo jiných neodborných zásazích
 • při užívání, obsluze a zacházení se zbožím v rozporu s účelem jeho použití
 • porušením ochranných nálepek či pečetí, pokud jimi výrobce zboží opatřil
 • poškozením zboží zásahem vyšší moci

3. Záruční doba

Záruční doba začíná převzetím zboží kupujícím. Do záruční doby se nepočítá doba od začátku reklamace do vyřízení reklamace. Dojde-li k výměně zboží za nové, začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Záruční doba na zboží se sjednává v délce 24 měsíců, podmínkou je dodržení zásad skladování a manipulace adekvátních pro daný druh zboží a také dodržení standardního použití zboží dle jeho charakteru a určení.

 

4. Nároky ze záruky

Kupujícímu v případě oprávněné reklamace náleží nároky ze záruky vyplývající z občanského zákoníku, případně dalších právních předpisů. Kupující má nárok na:

 

 • Je-li vada odstranitelná, může se nabyvatel domáhat buď opravy (výměny) vadného zboží nebo vadné součásti nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny.
 • Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

5. Převzetí zboží

Převzetím zboží se rozumí podepsání dodacího listu nebo doručenky přepravní společnosti. Zákazník přebírá od přepravní služby jen zásilky bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození zásilky je povinen sepsat s dopravcem reklamační protokol. Pokud po rozbalení zásilky zjistí, že obsah byl přepravou poškozen, upozorní písemně nebo telefonicky prodávajícího neprodleně, do jednoho pracovního dne.

 

6. Důvody reklamace:

Při reklamacích zboží se BMKco. s.r.o. řídí platnými právními předpisy na ochranu spotřebitelů.

Vedle důvodů uvedených v ust. §1916 občanského zákoníku je možné zboží reklamovat v případech kdy:

 • zboží je poškozené
 • zboží došlo nekompletní
 • je dodáno jiné zboží, než bylo objednáno (došlo k záměně zásilek, apod.)

Při objednávce více zboží s různou dodací lhůtou může být zásilka rozdělena - tuto skutečnost nelze reklamovat.

 

7. Postup a místo uplatnění reklamace:

 

Kupující je povinen dodané zboží při převzetí prohlédnout, popř. zajistit prohlídku zboží třetí osobou. Vady zjistitelné při této prohlídce je kupující povinován uplatnit bez zbytečného odkladu.

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne na zboží vada, je kupující oprávněn uplatnit reklamaci osobně, telefonicky, či písemně, a to na adrese provozovny: BMKco. s.r.o. Rybníky II/747, 760 01 Zlín ; kontakty: objednavky@bmkco.cz ; tel: +420 577 005 780-2. Reklamace na dodané množství a zjevné vady lze uplatnit u prodávajícího nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne převzetí zboží kupujícím.

Prodávající je povinen předat kupujícímu bezprostředně po přijetí reklamace reklamační protokol, kde uvede datum, kdy kupující uplatnil právo z vadného plnění, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Písemná reklamace musí obsahovat název a identifikační číslo obchodní firmy nebo jméno kupujícího, druh reklamovaného zboží, termín dodávky, číslo dodacího listu a popis vady. V případě zjištění vady má kupující právo dle § 1923 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na opravu, je-li vada odstranitelná, doplnění chybějícího zboží či přiměřenou slevu z ceny. V případě, že vada není odstranitelná, má kupující právo na odstoupení od smlouvy.

 

Prodávající a kupující se dohodli, že další práva a povinnosti z vadného plnění a odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

Zboží k reklamaci je nutné doručit s kopií nabývacího dokladu (faktury) a to osobně, přepravní službou nebo přes obchodního zástupce. Doporučujeme společně s reklamovaným zbožím doložit i reklamační protokol, který prodávající vystaví při přijetí reklamace. Zboží zasílané na reklamaci nebo vrácení nelze zaslat na dobírku. V případě zaslání zboží prodávajícímu v rámci uplatnění reklamace je nutno zboží zaslat v obalu, který brání jeho poškození při přepravě.

 

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů ode dne jejího řádného uplatnění. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

Pokud kupující uplatní reklamaci zboží osobně u prodávajícího, je povinen si zboží (i neoprávněné reklamace) též osobně převzít, pokud není v reklamačním protokolu uvedeno jinak. Reklamace je ukončena v den, kdy je zboží (i neoprávněná reklamace) připraveno v místě uplatnění reklamace k vydání a předání kupujícímu. Pokud kupující zboží k reklamaci zašle, bude mu reklamované zboží také zasláno (i neoprávněná reklamace), pokud není v reklamačním protokolu uvedeno jinak. Reklamace je vyřízena v den, kdy je zboží (i neoprávněná reklamace) předáno v dopravě na adresu kupujícího uvedenou v reklamaci.
Kupující je povinen s prodávajícím při vyřízení reklamace spolupracovat, zejména je povinen po vyřízení reklamace zboží převzít. O průběhu a výsledku reklamace je sepsán reklamační protokol, který je po ukončení řízení předán kupujícímu.

 

8. Možnost vrácení zboží do BMKco.s.r.o.

Pokud zákazník žádá o vrácení zboží na sklad mimo standardní reklamační řízení v rámci uplatnění práva z vadného plnění a společnost BMKco. s.r.o. vyhoví jeho požadavku, je zákazníkovi účtován manipulační poplatek ve výši 20 % z hodnoty vráceného zboží. Nevztahuje se na odstoupení od smlouvy během prvních 14 dnů, při uzavření smlouvy distančním způsobem. Zboží, které nebylo v době objednání na skladě a bylo objednáno přímo pro zákazníka na konkrétní objednávku, nelze vrátit, pakliže se nejedná o reklamaci ve smyslu uplatnění práva z vady, která se vyskytne v době 24 měsíců od převzetí či práva na odstoupení od smlouvy během prvních 14 dnů, při uzavření smlouvy distančním způsobem.

 

Ve Zlíně 30. září 2019

Ing. Hana Baštýřová
Prokurista

 

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti